इयत्ता – तिसरी, सोळावा दिवस – सेतू अभ्यास | Class – Third, Sixteeth Day – Bridge Course

इयत्ता – तिसरी, सोळावा दिवस – सेतू अभ्यास | Class – Third, Sixteeth Day – Bridge Course शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२

Read more

इयत्ता – सहावी,  सोळावा दिवस – सेतू अभ्यास | Class – Sixth, Sixteenth Day – Bridge Course

इयत्ता – सहावी,  सोळावा दिवस – सेतू अभ्यास | Class – Sixth, Sixteenth Day – Bridge Course शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२

Read more

इयत्ता – सातवी, सोळावा दिवस – सेतू अभ्यास | Class – Seventh, Sixteenth Day – Bridge Course

इयत्ता – सातवी, सोळावा दिवस – सेतू अभ्यास | Class – Seventh, Sixteenth Day – Bridge Course शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२

Read more

इयत्ता – नववी, सोळावा दिवस – सेतू अभ्यास | Class – Nineth, Sixteenth Day – Bridge Course

इयत्ता – नववी, सोळावा दिवस – सेतू अभ्यास | Class – Nineth, Sixteenth Day – Bridge Course शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२

Read more

इयत्ता – दहावी, सोळावा दिवस – सेतू अभ्यास | Class – Tenth, Sixteenth Day – Bridge Course

इयत्ता – दहावी, सोळावा दिवस – सेतू अभ्यास | Class – Tenth, Sixteenth Day – Bridge Course शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये

Read more

इयत्ता – दुसरी, पंधरावा दिवस – सेतू अभ्यास |  Class – Second, Fifteenth Day – Bridge Course

इयत्ता – दुसरी, पंधरावा दिवस – सेतू अभ्यास |  Class – Second, Fifteenth Day – Bridge Course शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२

Read more
error: Content is protected !!